Aanwijzingen voor geclusterde indiening van aanvragen macrodoelmatigheid

U kunt met meerdere instellingen samen afspraken maken om gelijktijdig een aanvraag macrodoelmatigheid voor dezelfde licentie in te dienen, bijvoorbeeld voor Ad’s. Dit levert verschillende voordelen op, zowel qua investeringen, tijdwinst en afstemming. Deze aanvragen worden dan in onderlinge samenhang beoordeeld. Hieronder treft u een overzicht aan van de onderdelen in de Beleidsregel die u gezamenlijk kunt onderbouwen en de onderdelen die u in dergelijk geval individueel moet onderbouwen.

Gezamenlijke onderdelen
• Onderbouwing van criterium a
• Onderbouwing van criterium b, voor zover het een Ad betreft: met uitzondering van de regionale arbeidsmarktbehoefte en relaties met het lokale werkveld
• Het aantal bestaande, vergelijkbare opleidingen (en waar deze worden verzorgd)
• In kaart brengen landelijke instroomcijfers van het verwante aanbod
• Verwijzingen naar van toepassing zijnde human capital agenda’s van de Topsectoren, sectorplannen, sectorale verkenningen of sectorale afspraken
• Bijlagen waar alle aanvragen naar verwijzen kunnen voor alle aanvragers eenmalig in 2-voud worden bijgevoegd
• Samenvatting van de aanvraag

Individuele onderdelen
• Voor zover het een Ad betreft: regionale arbeidsmarktbehoefte en relaties met het regionale werkveld
• Zwaartepunten
• Het bestaan van een onderwijscapaciteit en motivering voor de gekozen vorm (vt, dt, du)
• Eventuele regionale afspraken
• Onderbouwing van de verwachte instroom voor uw vestiging
• De koppeling van de instroom aan de arbeidsmarktbehoefte (bij Ad tevens regionaal)
• De inbedding in de regionale kennisinfrastructuur
• DUO formulier
• Handtekening College van Bestuur

Indien aanvragen gefaseerd worden ingediend dan kunt u dit aangeven. U kunt op deze manier echter geen toekomstige ruimte in het landelijke aanbod reserveren. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van indiening. Tegelijk ingediende aanvragen worden in samenhang behandeld.