Overgangsproces hertoetsingsprocedure i.v.m. herziene Regeling

De hertoetsingsprocedure komt per 1 juli 2023 te vervallen als de herziene Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs in werking treedt. Volgens de huidige hertoetsingsprocedure kan een instelling pas een hertoetsing van een macrodoelmatigheidsbesluit aanvragen vanaf 1 dag na verstrijken van de geldigheid van het macrodoelmatigheidsbesluit. Als een instelling bijvoorbeeld op 20 oktober 2022 het initiële besluit heeft gekregen, kan dus niet voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling een hertoetsing worden aangevraagd. Met het oog op de inwerkingtreding van de nieuwe regeling wordt hier eenmalig een uitzondering op gemaakt.

Instellingen worden in de gelegenheid gesteld om een hertoetsing aan te vragen voor een opleiding waar tussen 1 september 2022 en 1 juli 2023 een positief macrodoelmatigheidsbesluit over is genomen. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat een opleiding onder 2 verschillende regelingen wordt getoetst. Een instelling die van deze optie gebruik wil maken, is hiervoor zelf aan zet; het besluit wordt niet automatisch verlengd. De stappen die dienen te worden doorlopen zijn als volgt:

  1. Een instelling die van deze optie gebruik wil maken, meldt dat uiterlijk op 1 juli 2023 bij de CDHO via info@cdho.nl. De CDHO stuurt de instelling een ontvangstbevestiging.
  2. Vervolgens publiceert de CDHO deze aanvragen op de website waardoor belanghebbenden de gelegenheid krijgen om een zienswijze in te dienen (conform de reguliere hertoetsingsprocedure). Als er binnen twee weken geen zienswijzen binnenkomen, wordt het oude advies bekrachtigd en naar OCW gezonden. Als er binnen twee weken zienswijzen worden ingediend, onderzoekt de CDHO deze.
  3. OCW neemt omstreeks 1 augustus 2023 een besluit over de hertoetsing van de opleiding en stuurt dit naar de instelling. Dit macrodoelmatigheidsbesluit is geldig tot omstreeks 1 juni 2024 geldig.

Indien een instelling niet tijdig (dus na 1 juli 2023) kenbaar maakt van dit overgangsproces gebruik te willen maken, vervalt deze optie. Als de instelling niet in staat is om de opleiding binnen 10 maanden na het positieve macrodoelmatigheidsbesluit in het Croho te laten registreren zal een nieuwe macrodoelmatigheidsaanvraag moeten worden ingediend die onder de nieuwe regeling wordt beoordeeld.

Procedure hertoetsing verlopen besluit macrodoelmatigheid

Het departement van OCW en de CDHO zijn overeengekomen om aanvragen waarop de Minister een positief macrodoelmatigheidsbesluit heeft genomen, maar waarvan de termijn is verstreken, via een verkorte procedure af te doen. De instelling waarvan de geldigheid van een macrodoelmatigheidsbesluit is verlopen (vanaf 10 maanden na datering van het besluit) kan eenmalig een aanvraag tot hertoetsing indienen bij de CDHO. In alle gevallen wordt de hernieuwde aanvraag op de website van de CDHO geplaatst zodat alle instellingen voor hoger onderwijs kennis kunnen nemen van de aanvraag en desgewenst een zienswijze kunnen indienen. Welke documenten bij deze aanvraag moeten worden gevoegd hangt af van de mate waarin de termijn is overschreden.

1 dag tot en met 9 maanden na het verlopen van het macrodoelmatigheidsbesluit

Als de geldigheid van een positief macrodoelmatigheidsbesluit met 1 dag tot en met 9 maanden is verstreken wordt aangenomen dat de doelmatigheid van de opleiding ongewijzigd is gebleven. Als er binnen twee weken geen zienswijzen binnenkomen wordt het oude advies bekrachtigd en naar het departement van OCW gezonden. Als er binnen twee weken zienswijzen worden ingediend, onderzoekt de commissie deze.

10 tot en met 19 maanden na het verlopen van het macrodoelmatigheidsbesluit

Als de geldigheid van een positief macrodoelmatigheidsbesluit met 10 tot en met 19 maanden is verstreken dan voert de CDHO een scan uit van de arbeidsmarkt, op basis van arbeidsmarktinformatie die de instelling aanlevert bij het verzoek om hertoetsing. De CDHO beoordeelt deze nieuwe arbeidsmarktinformatie, daarbij wordt rekening gehouden met hoe de oorspronkelijke aanvraag is beoordeeld. Als de arbeidsmarkt niet verslechterd is ten opzichte van de oude situatie en er binnen twee weken geen negatieve zienswijzen binnenkomen, wordt het oude advies bekrachtigd en naar OCW gezonden. Als de arbeidsmarkt duidelijk verslechterd is en/of er binnen twee weken negatieve zienswijzen worden ingediend, onderzoekt de commissie deze.

20+ maanden na het verlopen van het macrodoelmatigheidsbesluit

Als de geldigheid van een positief macrodoelmatigheidsbesluit met meer dan 20 maanden is verstreken dan voert de CDHO een volledig nieuwe doelmatigheidsbeoordeling uit aan de hand van de thans geldende beleidsregel doelmatigheid.