Skip navigatie

Privacyverklaring en cookies

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de doelmatigheid van het bekostigde hoger onderwijsaanbod. Voor de verwerkingen die de CDHO verricht in het kader van de uitvoering van de aan haar toebedeelde taak als genoemd in het Besluit van de Minister van OCW van 17 juni 2009, nr. HO&S/BS/2009/119774, tot het instellen van een CDHO (hierna: Instellingsbesluit) is de Minister van OCW de verwerkingsverantwoordelijke. De CDHO stelt haar website ter beschikking aan de Minister ten behoeve van de openbaarmaking van adviezen en besluiten als bedoeld in artikel 12 van het Instellingsbesluit. Publicatie door de Minister van OCW geschiedt overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De CDHO en het Ministerie van OCW hebben onderlinge afspraken gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens door de CDHO. De CDHO werkt volgens het privacybeleid van OCW. De CDHO bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig en verwerkt en beveiligt de gegevens zorgvuldig.

Uitvoering van wettelijke taak

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens door de CDHO is een taak van algemeen belang als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de AVG. Deze taak is vastgelegd in het Instellingsbesluit. De CDHO verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Minister van OCW en conform de AVG en het Instellingsbesluit, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften die op CDHO van toepassing zijn. De CDHO is gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens en informatie die zij als uitvloeisel van het Instellingsbesluit verwerkt, behoudens in zoverre die persoonsgegevens of informatie klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan wel reeds algemeen bekend zijn.

Verwerken van persoonsgegevens

De CDHO verwerkt uw persoonsgegevens als volgt:

  • Beantwoording van vragen middels het digitale contactformulier op de website van de CDHO. Om middels het contactformulier via de website cdho.nl een vraag te stellen aan de CDHO, wordt u verzocht uw contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) in te vullen. De gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt bewaren we zolang als nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.
  • De CDHO plaatst direct na ontvangst van een macrodoelmatigheidsaanvraag een door de onderwijsinstelling geleverde samenvatting van de aanvraag op haar website. De daarin opgenomen gegevens van contactpersonen worden geanonimiseerd.
  • De CDHO registreert bij de indiening van een macrodoelmatigheidsaanvraag uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Als u de desbetreffende gegevens verstrekt, wordt ook geregistreerd voor welke onderwijsinstelling u werkzaam bent en welke functie u daar vervult. Deze contactgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de publieke taak. De CDHO gebruikt uw gegevens alleen om de macrodoelmatigheidsaanvraag in behandeling te kunnen nemen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan noodzakelijk voor het uitoefenen van onze dienstverlening of advieswerkzaamheden. Met het bedrijf (subverwerker) dat de persoonsgegevens in een cloud opslaat is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit bedrijf verwerkt de persoonsgegevens niet voor enig ander doel dan zoals door de CDHO is vastgesteld.
  • Als u zich heeft aangemeld voor de signaleringsmail van de CDHO gebruikt de CDHO in dat geval uw e-mailadres uitsluitend om u te attenderen op de ontvangst van macrodoelmatigheidsaanvragen. Indien u geen prijs meer stelt op deze signalering kunt u zich d.m.v. een e-mail aan info@cdho.nl ervoor afmelden. Na afmelding wordt uw e-mailadres van de verzendlijst verwijderd.

Uw rechten

Als de CDHO persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten. U kunt de CDHO verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt, rectificatie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Het verzoek of bezwaar kunt u doen via info@cdho.nl.

De CDHO heeft dezelfde Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) als het Ministerie van OCW en ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de AVG. Heeft u een specifieke vraag of wilt u een klacht indienen? Dan kunt u contact opnemen met de FG via fg@minocw.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites gebruikt worden om uw gebruikerservaring efficiƫnter te maken. Volgens de wet mogen er cookies op uw apparaat worden opgeslagen als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor andere soorten cookies is uw toestemming nodig. Deze website maakt alleen gebruik van noodzakelijke cookies en cookies voor onderzoek naar websitegebruik met geen of geringe privacy-impact. Hiervoor is geen toestemming vereist.