Commissie

De leden van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs zijn op 1 juli 2009 door de Minister van OCW en de Minister van LNV (nu EZ) benoemd. Bij besluit van 22 juli 2014 heeft de Minister van OCW de zittingsduur met terugwerkende kracht verlengd. Deze verlenging geldt tot 1 juli 2017. Op 1 juli 2015 zijn vijf van de zeven leden afgetreden en zijn vijf nieuwe commissieleden aangesteld. De heer drs. P.M.M. Rullmann is tot voorzitter benoemd. Op deze pagina kunt u meer lezen over de achtergrond van de individuele commissieleden.

De heer drs. P.M.M. Rullmann

De heer drs. P.M.M. Rullmann, voorzitter

Paul Rullmann studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit. Vervulde vanaf 1975 diverse functies in het hbo (als docent, beleidsadviseur, bestuurder). Werkte vanaf 1990 bij de HBO-raad en vanaf 1995 bij Hogeschool Haarlem; was daar lid van het College van Bestuur van 2000 totdat de hogeschool opging in Hogeschool InHolland. Paul Rullmann was van mei 2002 tot mei 2013 lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft, met als centrale portefeuilles Onderwijs en Beheerszaken.
Naast het voorzitterschap van de commissie vervult hij diverse bestuurlijke functies in en rond het onderwijs, zoals voorzitter van SURF (de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het Hoger Onderwijs), voorzitter van de Raad van Toezicht van het NOVA College (ROC), voorzitter van de Raad van Commissarissen van studentenhuisvestingscorporatie DUWO, bestuurslid van QANU (visitatie-organisatie voor de Nederlandse Universiteiten).

Mevrouw drs. G.T.C. Bonhof, commissielid

Mevrouw drs. G.T.C. Bonhof
Geri Bonhof was 12 jaar (tot 1 september 2015) voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht. Onder haar leiding is de samenwerking van de hogeschool met de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht uitgebouwd. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Utrecht Science Park. Ze is medeoprichter van Carpe, een Europees consortium van Universities of Applied Sciences. Van 2000 tot 2003 was zij lid van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam.
Daarvoor werkte zij in het voortgezet onderwijs als docente bewegingsonderwijs, rector van het Goois Lyceum en bestuurder van de Gooise Scholenfederatie. Van 2004 tot 2011 was Geri Bonhof vicevoorzitter en waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Van 1997 tot 2004 was zij lid van de Onderwijsraad. Zij is nu toezichthouder/commissaris en adviseur. Zij is o.a. voorzitter van het College voor Perinatale Zorg (geboortezorg); voorzitter van de Raad van Toezicht van Careyn, instelling voor intra- en extramurale zorg, lid van de Raad van Toezicht van Kennisnet ICT-partner voor het onderwijs, voorzitter van de monitoringscommissie governance code van de VO raad, lid van het Topteam Sport van VWS (adviseert de minister over bevordering van innovatie in de sport) en voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad van FC Utrecht.
Geri haalde haar bachelor docent bewegingsonderwijs in 1975 aan de Academie voor Lichamelijk Opvoeding in Amsterdam en studeerde af in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam in 1986. In 2007 volgde zij de Master Class Innovation and Governance aan Harvard University en in 2015 de Nyenrode Commissarissen Cyclus.

De heer dr. ir. A.F. Groen, commissielid

Ab Groen is sinds 2013 voorzitter van het College van Bestuur van Helicon Opleidingen (AOC met vmbo en mbo opleidingen op locaties in de provincies Noord Brabant en Gelderland). Na zijn studie en promotie in Wageningen werkte hij 27 jaar bij Wageningen UR. Hij bekleedde onder andere functies van Universitair Hoofddocent Fokkerij & Genetica en Hoofd Onderwijs Departement Dierwetenschappen en laatstelijk 8 jaar de functie van stafdirecteur Onderwijs, Onderzoek en Innovatie.

In zijn functies was hij actief betrokken bij onderwijsvernieuwing (hbo en wo) en regionale samenwerking onderwijs-bedrijfsleven. Hij was visiting professor SLU (Uppsala, Zweden) en University of Guelph (Ontario, Canada), coördinator van een EU-Concerted Action en voorzitter van een internationale evaluatiecommissie onderwijs Dierwetenschappen UMB (Ås, Noorwegen). Hij publiceerde ruim 80 wetenschappelijke artikelen in refereed tijdsschriften en ruim 65 artikelen in vaktijdschriften. Hij bekleedde diverse bestuurlijke functies zoals voorzitter bestuur St. StartLife Holding en St. Wageningen SKE Preseed, lid bestuur van het Nationaal Herbarium Nederland en lid Raad van Toezicht AgroFood Community Zuid-Oost Nederland. In de raadsperiode 1998-2002 was hij raadslid voor het CDA in de gemeente Wageningen.

Mevrouw E.R.M. Verhoef, commissielid

Els Verhoef werkt sinds 2013 als zelfstandig adviseur, coach en (interim) bestuurder binnen het Hoger Onderwijs, met name op het gebied van onderwijs- en organisatieontwikkeling. Zij is sinds 2013 voorzitter van de Raad van de Raad van Toezicht van ZAAM , interconfessioneel voortgezet onderwijs in Amsterdam. In 1980 startte zij haar loopbaan in het onderwijs als docent binnen het HBO (HvA), en doorliep vervolgens diverse rollen en werd in 1987 directeur van Sociaal Agogische opleidingen van de HvA. In 2001 was zij enkele jaren algemeen directeur van de sector Techniek en Informatica van de Haagse Hogeschool en werd vervolgens benoemd in het College van Bestuur ( van 2004 tot 2012). Diverse lidmaatschappen van besturen, audit-teams en adviesraden volgden, zoals het UAF, de NVAO (ITK) en de Politieonderwijsraad. In 1976 rondde zij haar bachelorstudie, Sociaal Agogische Studies aan de Horst in Driebergen af.

Zij vervolgde haar opleiding aan de Voortgezette Opleiding Agogische Studies, het IVABO in Amsterdam, en behaalde een 1e graad onderwijs- en supervisiebevoegdheid. Bij het SIOO in Utrecht, volgde zij een Postdoctorale Beroepsopleiding Management Consultancy, en rondde deze studie in 2001 af: Master of Change Management. Daarna volgde zij enkele programma’s zoals de Topklas Bestuurders, Van Eeden Den Haag(2007), de American Comenius Executive Program over 'Visie en Leiderschap' (Universiteit Groningen, Harvard University, Yale University en University of California Berkeley, 2008) en de Masterclass ‘Waardegedreven toezicht in het onderwijs’ van TiasNimbas Business School (2014).

Mevrouw drs. L.W.J.M. Janssen, commissielid

Lisa Janssen (1978) studeerde Theater-, Film- en Televisiewetenschappen (cum laude) aan de Universiteit Utrecht en aan de Université la Sorbonne Nouvelle (Parijs). Zij werkte enige tijd in de kunsten en media, van (internationale) impresariaten in de klassieke muziek tot aan filmproductie en televisiedistributie bij de Wereldomroep. Ook adviseerde zij de Nederlandse audiovisuele sector over het MEDIA Programma van de Europese Unie. Inmiddels is zij sinds ruim tien jaar actief in het onderwijs, eerst als opleidingscoördinator en tutor van de master Creative Development bij een samenwerkingsverband van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht, daarna als integraal managementverantwoordelijke van vier professional masters bij Schouten & Nelissen University. Vanaf de zomer van 2014 is ze gevestigd als zelfstandig professional. Lisa werkt sinds 2012 als panelvoorzitter samen met een evaluatiebureau in het hoger onderwijs en kent daarmee de beide zijden van de tafel van het (voorbereiden op) visiteren.

Dirk Post, coördinator bureau CDHO

Dirk Post is in december 2008 aangezocht om de organisatie van de CDHO vorm te geven. Sindsdien is hij als coördinator aan het bureau van de CDHO verbonden en houdt hij zich bezig met doelmatigheidsvraagstukken en de beleidsmatige aspecten hiervan. Daarvoor was hij werkzaam bij het departement van OCW als beleidsmedewerker bij de Afdeling Strategisch Beleid en Beleidsverkenningen (directie HBO) en de afdeling Bestuur van de directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering (directie HO&S).

Veerle Sanderink, juridisch beleidsmedewerker

Veerle Sanderink werkt sinds april 2011 als juridisch beleidsmedewerker bij de CDHO. Zij houdt zich bezig met alle voorkomende doelmatigheidsaanvragen en het bewaken van de juridische consistentie van de commissie-adviezen. Zij heeft Kunstgeschiedenis en Nederlands recht gestudeerd en heeft daarna de eerstegraads docentenopleiding Kunstgeschiedenis en CKV afgerond.

Peter Ubachs, beleidsmedewerker

Peter Ubachs werkt sinds januari 2009 als beleidsmedewerker bij de CDHO. Hij houdt zich bezig met doelmatigheidsaanvragen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Hij heeft onderwijsrecht gestudeerd.

Annemarie van den Bos, beleidsmedewerker

Annemarie van den Bos werkt sinds februari 2017 als beleidsmedewerker bij de CDHO. Zij houdt zij zich bezig met alle voorkomende doelmatigheidsaanvragen en daarmee samenhangende werkzaamheden. Zij heeft psychologie gestudeerd (researchmaster sociale en organisatiepsychologie).

Eliza van den Berg-Veele, officemanager

Eliza van den Berg-Veele is als ervaren officemanager sinds oktober 2008 betrokken bij het ontstaan en ontwikkelen van de CDHO. Zij is het eerste aanspreekpunt van de CDHO en verantwoordelijk voor alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het onderhoud van de website.