Skip navigatie

Commissie

De heer drs. P.M.M. Rullmann, voorzitter

De heer drs. P.M.M. Rullmann, voorzitter

Paul Rullmann studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit. Vervulde vanaf 1975 diverse functies in het hbo (als docent, beleidsadviseur, bestuurder). Werkte vanaf 1990 bij de HBO-raad en vanaf 1995 bij Hogeschool Haarlem; was daar lid van het College van Bestuur van 2000 totdat de hogeschool opging in Hogeschool Inholland. Paul Rullmann was van mei 2002 tot mei 2013 lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft, met als centrale portefeuilles Onderwijs en Beheerszaken.
Thans vervult hij, naast het voorzitterschap van de CDHO (commissie doelmatigheid hoger onderwijs), diverse bestuurlijke functies in en rond het onderwijs, o.a.

 • voorzitter DUWO (studentenhuisvestingscorporatie) tot 1 maart 2023,
 • voorzitter Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student,>/li>
 • bestuurslid Registerautoriteit Bètatechniek,
 • bestuurslid Studenten Goed Verzekerd (zorgverzekering van ISO/LSVB),
 • voorzitter bestuurlijke visitaties PO-raad.
Mevrouw drs. A.S. Roeters, commissielid

Mevrouw drs. A.S. Roeters, commissielid

Annette Roeters is op 1 mei 2018 toegetreden tot de commissie. Zij was tot 2020 Algemeen Directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. Daarvoor was zij onder andere Inspecteur-Generaal van het Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam en vicevoorzitter resp. waarnemend voorzitter van het College van Bestuur bij Windesheim. Tot 2012 was zij voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie, is zij lid van de Raad van Toezicht van de RUG. Vanaf 2021 is zij lid van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek en heeft zij geadviseerd over Aanvragen Nationale Wetenschapsagenda van de NWO. Tot 1 november 2023 was zij lid van de Raad van Toezicht van de RUG.

De heer prof. mr. dr. P.F. van der Heijden, commissielid

De heer prof. mr. dr. P.F. van der Heijden, commissielid

Paul F. van der Heijden was van 2002-2007 Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij tot 2014 Voorzitter van het College van Bestuur en Rector Magnificus van de Universiteit Leiden. Tot 2019 was hij Voorzitter van het bestuur van Instituut Clingendael voor internationale betrekkingen.
Nu is hij als emeritus-hoogleraar Transnationaal Arbeidsrecht verbonden aan de Universiteit Leiden.
Van der Heijden studeerde rechten aan de UvA, en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Hij werkte als rechter in Amsterdam en later als hoogleraar arbeidsrecht aan de RUG en de UvA. Bij de laatste was hij oprichter van het interdisciplinaire Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS). Tevens was hij er decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Van der Heijden was Kroonlid van de SER en lid van de Raad voor het Openbaar bestuur.
Van der Heijden is lang (1995-2017) actief geweest in de International Labour Organisation (ILO), een tripartite internationale organisatie, onderdeel van de Verenigde Naties (VN)
Van der Heijden publiceerde boeken en artikelen over arbeidsrecht en over mensenrechten, nationaal en internationaal. Hij was de promotor van 18 promovendi. Hij is lid van de KNAW.

De heer prof. dr. L.G. Soete, commissielid

De heer prof. dr. L.G. Soete, commissielid

Luc Soete is emeritus-hoogleraar Economie aan de Unversiteit Maastricht. Luc Soete studeerde Economie aan de Universiteit Gent en behaalde zijn doctoraat in de Economie aan de Universiteit van Sussex. Daarna begon hij aan een onderzoekscarrière in het Verenigd Koninkrijk bij de Science Policy Research Unit en in de Verenigde Staten bij Stanford Universiteit op het gebied van de economie van technologische ontwikkeling en innovatie. In 1986 werd hij benoemd tot hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen aan de Universiteit Maastricht. In 1988 richtte hij het Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT) op dat in 2005 onderdeel werd van de United Nations University (UNU). Soete was directeur van MERIT sinds de oprichting in 1988 en later van het nieuw geïntegreerde instituut UNU-MERIT van 2005 tot 2012. Van 2004 tot 2014 was hij lid van de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie. Van 2012 tot 2016 was hij Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht (UM). Van 2019 tot 2023 was hij decaan van de Brussels School of Governance verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Op dit ogenblik is hij co-voorzitter van het expert panel van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie in Sevilla, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de TU Delft en lid van de KNAW.

Mevrouw drs. M.H.J. van ’t Klooster MBA, commissielid

Mevrouw drs. M.H.J. van ’t Klooster MBA, commissielid

Ria van ’t Klooster (1960) studeerde pedagogiek en onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. Later heeft zij ook haar MBA behaald. Aansluitend aan haar studie heeft ze als onderzoeker aan de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit van Utrecht gewerkt. Daarna maakte zij de overstap naar het opleiden van werkenden en was zij o.a. directeur-eigenaar van EMC dat zich richt op werkplekopleiden. Daarna was zij directeur van Schoevers, waaronder Hogeschool Schoevers. Zij was vanuit die functie medeverantwoordelijk voor de aanvraag en (her)accreditatie van de bacheloropleiding en Associate degree. Zij was tot 1-9-2022 12 jaar directeur van de NRTO, de branche organisatie voor niet-bekostigde scholen en opleidingsinstituten, waaronder meer dan 40 niet-bekostigde hogescholen. Zij was vanuit die positie o.a. gesprekspartner voor het ministerie van onderwijs, de NVAO, de SER en de sociale partners. Zij participeerde vanuit die positie in diverse commissies, besturen (o.a. algemeen bestuur VNONCW) en adviesraden en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het op de agenda zetten van de noodzaak van leven lang ontwikkelen. Zij is momenteel toezichthouder en adviseur bij diverse onderwijs en exameninstellingen, zowel publiek als privaat.
Overzicht bestuurs- en toezichthoudende functies en commissies per 1-1-2024

 • Vanaf 1-1-2024: Lid Landelijke examencommissie Capabel mbo
 • Vanaf 1-11-2023: Lid Geschillencommissie voetzorgopleidingen
 • Vanaf 1-7-2023: Lid Commissie doelmatig Hoger Onderwijs (CDHO)
 • Vanaf 1-3-2023: Vice voorzitter Raad van Toezicht Mediacollege (mbo)
 • Vanaf 1-1-2023: Lid Raad van toezicht Onderwijsconsulenten
 • 2022 – heden: Lid Raad van toezicht Stichting eX:plain, examineren en certificeren
 • 2021 – heden: Lid Raad van Toezicht Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH)
 • 2019 – heden: Lid Bestuur Nederlandse vereniging voor Autisme (NVA) (onbezoldigd)
 • 2019 – heden: Lid Bestuur EDU-DEX (onbezoldigd)
 • 2021 – heden: Lid Raad van Advies NCP NLQF
Mevrouw I.I. Janssen MA, vicevoorzitter

Mevrouw I.I. Janssen MA, vicevoorzitter

Ingrid Janssen (1963) studeerde aan de Nieuwe Lerarenopleiding in Nijmegen voor lerares Aardrijkskunde /Biologie. In 2013 behaalde zij haar mastergraad in Management & Innovation.
Na de lerarenopleiding heeft zij diverse functies vervuld in het VO; als docent, conrector en directeur van verschillende middelbare scholen in de Randstad. Toen zij in 2008 in het Noorden van het land ging wonen werd zij directeur van de technische opleidingen van Stenden hogeschool en daarna Head of School van de pabo’s en Educatieve Masters.
Sinds 2019 is zij Voorzitter van College van Bestuur van Ambion, een stichting voor Primair onderwijs in Heerenveen en Joure e.o. Naast deze baan en het lidmaatschap van het CDHO is zij ook nog lid van de Raad van Toezicht van Stichting Leerplanontwikkeling en heeft zij haar eigen bedrijf voor leiderschapsontwikkeling.

Mevrouw mr. H.G.M. van Oldeniel, commissielid

Mevrouw mr. H.G.M. van Oldeniel, commissielid

Mevrouw mr. H.G.M. van Oldeniel, commissielid
Ineke van Oldeniel (1958) studeerde Nederlands Recht: Publiek Recht en Sociaal en Economisch Recht aan de Rijks Universiteit Groningen.
Momenteel vervult zij diverse deeltijdfuncties.
Haar huidige functies naast de CDHO zijn:
Voorzitter van de Commissie Eindtermen Accountancy Vicevoorzitter RVC Twence Lid van de RVT van het ROC van Twente.
Van 2008 tot 2022 was zij vicevoorzitter CvB Hogeschool Saxion.
Van 2002 tot 2008 was zij Hoofddirecteur CFI, agentschap van het ministerie van OCW in Zoetermeer.
Van 1999 tot 2002 was zij directeur Pensioenen en Verzekeringen MN-Services in Rijswijk.
Van 1987 tot 1999 vervulde zij diverse directiefuncties w.o. Studiefinanciering bij de Informatie Beheer Groep Groningen.

Veerle Sanderink, coördinator bureau/commissiesecretaris

Veerle Sanderink werkt sinds september 2018 als coördinator bureau/ commissiesecretaris. Daarvoor was zij vanaf april 2011 als juridisch beleidsmedewerker werkzaam bij de CDHO. Zij coördineert de dagelijkse werkzaamheden binnen het bureau en houdt zich bezig met doelmatigheidsaanvragen en de daaraan gerelateerde beleidsmatige vraagstukken. Veerle heeft Kunstgeschiedenis en Nederlands recht gestudeerd en heeft daarnaast de eerstegraads docentenopleiding Kunstgeschiedenis en CKV afgerond.

Eliza van den Berg-Veele, officemanager

Eliza van den Berg-Veele is sinds oktober 2008 als ervaren officemanager betrokken bij het ontstaan en ontwikkelen van de CDHO. Zij is het eerste aanspreekpunt van de CDHO en verantwoordelijk voor alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het onderhoud van de website.

Fiona Blauwhoff, adviseur

Fiona Blauwhoff werkt sinds 1 juli 2019 als adviseur bij de CDHO. Zij houdt zich bezig met alle voorkomende doelmatigheidsaanvragen en daarmee samenhangende werkzaamheden. Zij heeft Internationaal Recht gestudeerd en heeft daarna nog een European Master in Human Rights afgerond.

Fenno Noij, adviseur

Fenno Noij werkt sinds 10 augustus 2020 als adviseur bij de CDHO, waar hij zich bezighoudt met de doelmatigheidsaanvragen en aanverwante werkzaamheden. Hij heeft Archeologie gestudeerd en is als buitenpromovendus nog altijd met dit vakgebied bezig.

Elke van der Heijden, adviseur

Elke van der Heijden werkt sinds 1 maart 2023 als adviseur bij de CDHO. Zij houdt zich bezig met alle voorkomende doelmatigheidsaanvragen en daarmee samenhangende werkzaamheden. Zij heeft Archeologie gestudeerd.