Commissie

De heer drs. P.M.M. Rullmann

De heer drs. P.M.M. Rullmann, voorzitter

Paul Rullmann studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit. Vervulde vanaf 1975 diverse functies in het hbo (als docent, beleidsadviseur, bestuurder). Werkte vanaf 1990 bij de HBO-raad en vanaf 1995 bij Hogeschool Haarlem; was daar lid van het College van Bestuur van 2000 totdat de hogeschool opging in Hogeschool Inholland. Paul Rullmann was van mei 2002 tot mei 2013 lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft, met als centrale portefeuilles Onderwijs en Beheerszaken.
Thans vervult hij, naast het voorzitterschap van de CDHO (commissie doelmatigheid hoger onderwijs), diverse bestuurlijke functies in en rond het onderwijs, o.a.
• voorzitter DUWO (studentenhuisvestingscorporatie) tot 1 maart 2023,
• voorzitter Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student,
• bestuurslid Registerautoriteit Bètatechniek,
• bestuurslid Studenten Goed Verzekerd (zorgverzekering van ISO/LSVB),
• voorzitter bestuurlijke visitaties PO-raad.

Mevrouw drs. L.W.J.M. Janssen, vicevoorzitter

Lisa Janssen (1978) studeerde Theater-, Film- en Televisiewetenschappen (cum laude) aan de Universiteit Utrecht en aan de Université la Sorbonne Nouvelle (Parijs).
Lisa is directeur van AeQui, evaluatiebureau in het hoger onderwijs en is verantwoordelijk voor (cluster)visitaties in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland en Vlaanderen. Zij is NVAO-gediplomeerd trainer van voorzitters en panels en is internationaal actief in visitaties. Tevens is zij verbonden aan de PO-Raad als voorzitter van bestuurlijke visitaties in het primair onderwijs en toezichthouder bij het openbaar onderwijs in de stad Utrecht. Ze kent beide zijden van de tafel van het (voorbereiden op) visiteren, want zij was als directeur verantwoordelijk voor post-initiële masteropleidingen in deeltijd, waaronder een internationale MBA, en daarmee verantwoordelijk voor een aantal TNO’s en heraccreditaties in het niet-bekostigde hoger onderwijs.

Mevrouw drs. A.S. Roeters, commissielid

Annette Roeters is op 1 mei 2018 toegetreden tot de commissie. Zij was tot 2020 Algemeen Directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. Daarvoor was zij onder andere Inspecteur-Generaal van het Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam en vicevoorzitter resp. waarnemend voorzitter van het College van Bestuur bij Windesheim. Tot 2012 iwas zij voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie, is zij lid van de Raad van Toezicht van de RUG. Vanaf 2021 is zij lid van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek en heeft zij geadviseerd over Aanvragen Nationale Wetenschapsagenda van de NWO.

Mevrouw drs. G.T.C. Bonhof, commissielid

Geri Bonhof was 12 jaar (tot 1 september 2015) voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht. Onder haar leiding is de samenwerking van de hogeschool met de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht uitgebouwd. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Utrecht Science Park. Ze is medeoprichter van Carpe, een Europees consortium van Universities of Applied Sciences. Van 2000 tot 2003 was zij lid van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam.
Daarvoor werkte zij in het voortgezet onderwijs als docente bewegingsonderwijs, rector van het Goois Lyceum en bestuurder van de Gooise Scholenfederatie. Van 2004 tot 2011 was Geri Bonhof vicevoorzitter en waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Van 1997 tot 2004 was zij lid van de Onderwijsraad. Zij is nu toezichthouder/commissaris en adviseur. Zij is o.a. voorzitter van het College voor Perinatale Zorg (geboortezorg); lid van de Raad van Toezicht van de Hotelschool The Hague; lid van het Topteam Sport van VWS (adviseert de minister over bevordering van innovatie in de sport) en voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad van FC Utrecht.
Geri haalde haar bachelor docent bewegingsonderwijs in 1975 aan de Academie voor Lichamelijk Opvoeding in Amsterdam en studeerde af in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam in 1986. In 2007 volgde zij de Master Class Innovation and Governance aan Harvard University en in 2015 de Nyenrode Commissarissen Cyclus.

De heer dr. ir. A.F. Groen, commissielid

Ab Groen is bestuurder, toezichthouder, adviseur en panelvoorzitter bij opleidingsvisitaties in het hoger onderwijs. Bestuurder is hij bij Stichting GOO opvang en onderwijs, Gemert; toezichthouder bij woningcorporatie BrabantWonen (te Oss) en vo-school Cambium College (te Zaltbommel). Hij was vanaf 2013 vijf jaar voorzitter van het College van Bestuur AOC Helicon Opleidingen (vmbo en mbo). Na zijn studie en promotie in Wageningen werkte hij 27 jaar bij Wageningen UR. Hij bekleedde onder andere functies van Universitair Hoofddocent Fokkerij & Genetica, Hoofd Onderwijs Departement Dierwetenschappen en Stafdirecteur Education, Research & Innovation.

In zijn functies was hij actief betrokken bij onderwijsvernieuwing (hbo en wo) en regionale samenwerking onderwijs-bedrijfsleven. Hij was visiting professor SLU (Uppsala, Zweden) en University of Guelph (Ontario, Canada), coördinator van een EU-Concerted Action. Hij publiceerde ruim 80 wetenschappelijke artikelen in refereed tijdschriften en ruim 65 artikelen in vaktijdschriften. Hij bekleedde diverse bestuurlijke functies zoals voorzitter bestuur St. StartLife Holding, lid bestuur van het Nationaal Herbarium Nederland en lid bestuur St. Samenwerkingsverband Rivierengebied Passend Onderwijs. In de raadsperiode 1998-2002 was hij raadslid voor het CDA in de gemeente Wageningen.

De heer prof. mr. dr. P.F. van der Heijden, commissielid

Paul F. van der Heijden was van 2002-2007 Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij tot 2014 Voorzitter van het College van Bestuur en Rector Magnificus van de Universiteit Leiden. Tot 2019 was hij Voorzitter van het bestuur van Instituut Clingendael voor internationale betrekkingen.
Nu is hij als hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht verbonden aan de Universiteit Leiden.
Van der Heijden studeerde rechten aan de UvA, en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Hij werkte als rechter in Amsterdam en later als hoogleraar arbeidsrecht aan de RUG en de UvA. Bij de laatste was hij oprichter van het interdisciplinaire Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS). Tevens was hij er decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Van der Heijden was Kroonlid van de SER en lid van de Raad voor het Openbaar bestuur.
Van der Heijden is lang (1995-2017) actief geweest in de International Labour Organisation (ILO), een tripartite internationale organisatie, onderdeel van de Verenigde Naties (VN).
Van der Heijden is lid van het bestuur van de Stichting Nyenrode en lid van de Raad van Toezicht van Nyenrode Business University.
Van der Heijden publiceerde boeken en artikelen over arbeidsrecht en over mensenrechten, nationaal en internationaal. Hij was de promotor van 18 promovendi. Hij is lid van de KNAW.

De heer prof. dr. L.G. Soete, commissielid

Luc Soete is decaan van de Brussels School of Governance verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit Maastricht. Hij is vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU Delft sinds mei 2017 en lid van de KNAW. Hij is ook lid van de Europese Expert group on the Economic and Societal Impact of Research and innovation (ESIR) van de Europese Commissie en co-voorzitter van het Scientific Committee van het Partnerships for Research and Innovation (PRI) initiatief van het Joint Research Centre (JRC) in Sevilla. Hij is ook lid van de Advisory Board van UNU-CRIS en van de Sussex Business School. Luc Soete studeerde economie aan de Universiteit Gent en behaalde zijn doctoraat in de economie aan de Universiteit van Sussex. Daarna begon hij aan een onderzoekscarrière in het Verenigd Koninkrijk bij de Science Policy Research Unit en in de Verenigde Staten bij Stanford Universiteit op het gebied van de economie van technologische ontwikkeling en innovatie. In 1986 werd hij benoemd tot hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen aan de Universiteit Maastricht. In 1988 richtte hij het Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT) op dat in 2005 deel ging uitmaken van de United Nations University (UNU). Soete was directeur van MERIT sinds de oprichting in 1988 en later van het nieuw geïntegreerde instituut UNU-MERIT van 2005 tot 2012. Van 2004 tot 2014 was hij lid van de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie. Van 2012 tot 2016 was hij Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht (UM).

Veerle Sanderink, coördinator bureau/commissiesecretaris

Veerle Sanderink werkt sinds september 2018 als coördinator bureau/ commissiesecretaris. Daarvoor was zij vanaf april 2011 als juridisch beleidsmedewerker werkzaam bij de CDHO. Zij coördineert de dagelijkse werkzaamheden binnen het bureau en houdt zich bezig met doelmatigheidsaanvragen en de daaraan gerelateerde beleidsmatige vraagstukken. Veerle heeft Kunstgeschiedenis en Nederlands recht gestudeerd en heeft daarnaast de eerstegraads docentenopleiding Kunstgeschiedenis en CKV afgerond.

Eliza van den Berg-Veele, officemanager

Eliza van den Berg-Veele is sinds oktober 2008 als ervaren officemanager betrokken bij het ontstaan en ontwikkelen van de CDHO. Zij is het eerste aanspreekpunt van de CDHO en verantwoordelijk voor alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het onderhoud van de website.

Fiona Blauwhoff, adviseur

Fiona Blauwhoff werkt sinds 1 juli 2019 als adviseur bij de CDHO. Zij houdt zich bezig met alle voorkomende doelmatigheidsaanvragen en daarmee samenhangende werkzaamheden. Zij heeft Internationaal Recht gestudeerd en heeft daarna nog een European Master in Human Rights afgerond.

Fenno Noij, adviseur

Fenno Noij werkt sinds 10 augustus 2020 als adviseur bij de CDHO, waar hij zich bezighoudt met de doelmatigheidsaanvragen en aanverwante werkzaamheden. Hij heeft Archeologie gestudeerd en is als buitenpromovendus nog altijd met dit vakgebied bezig.

Elke van der Heijden, adviseur

Elke van der Heijden werkt sinds 1 maart 2023 als adviseur bij de CDHO. Zij houdt zich bezig met alle voorkomende doelmatigheidsaanvragen en daarmee samenhangende werkzaamheden. Zij heeft Archeologie gestudeerd.