Skip navigatie

Vacature/profielschets commissielid CDHO

In verband met het vertrek van een commissielid is het ministerie van OCW per 1 augustus 2024 op zoek naar een nieuw lid voor de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).

 

Over de CDHO

De CDHO adviseert de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) over de doelmatigheid van het bekostigde hoger onderwijsaanbod. De commissie heeft primair tot taak het beoordelen van aanvragen voor nieuwe opleidingen, samenvoegingen van bestaande opleidingen, het gezamenlijk verzorgen van opleidingen, verplaatsingen en nevenvestigingen van opleidingen. Naast het beoordelen van de bovengenoemde aanvragen, brengt de commissie desgevraagd advies uit aan de Minister van OCW in het kader van besluitvorming over het aan een opleiding ontnemen van rechten. Daarnaast beoordeelt de CDHO aanvragen voor bestuurlijke en institutionele fusies en brengt zij hierover advies uit aan de Minister. Tot slot is de verwachting dat met het wetsvoorstel Internationalisering in balans de CDHO in de toekomst extra taken krijgt op het gebied van internationalisering, onder andere op het gebied van de beoordeling van de doelmatigheid van het anderstalig opleidingsaanbod.

 

Thans bestaat de CDHO uit 7 commissieleden. De commissie wordt ondersteund door een bureau van 5 medewerkers.

 

Profiel nieuw commissielid

Van commissieleden wordt verwacht dat zij:

 

  • kennis hebben van het hoger onderwijs in brede zin;
  • goed bekend zijn met het afnemende werkveld;
  • bestuurlijk (of op hoger managementniveau, of als lector of als hoogleraar) in het recente verleden actief zijn geweest in (bij voorkeur) het hoger onderwijs;
  • integer en communicatief sterk zijn;
  • een groot kritisch en analytisch vermogen hebben;
  • beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
  • niet tevens lid zijn van het college van bestuur van een bekostigde universiteit of bekostigde hogeschool. In het geval dat een commissielid tevens werknemer of toezichthouder is of anderszins betrokken is bij een bekostigde universiteit of bekostigde hogeschool, zal het commissielid niet worden belast met de behandeling van zaken waarbij de universiteit of hogeschool belang heeft of kan hebben en waarbij de onpartijdigheid in het geding kan zijn. In dit geval onthoudt het betreffende commissielid zich van stemming bij de plenaire vaststelling van een advies van de commissie.

 

Gezien de huidige samenstelling van de commissie wordt voor het nieuwe commissielid in het bijzonder expertise gevraagd op één of meerdere van de volgende onderdelen:

 

  • kennis van het hoger beroepsonderwijs;
  • kennis van de (tekort)sector onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs) en/of techniek;
  • kennis van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in brede zin, onder andere met betrekking tot mogelijke toekomstige taken vanuit het wetsvoorstel Internationalisering in balans met betrekking tot toetsing doelmatigheid anderstalig opleidingsaanbod.

 

Bij de invulling van de vacant komende plaats wordt gestreefd naar het behouden van een divers samengestelde commissie. Naast expertise en ervaring maken ook verschillende aspecten van de identiteit van commissieleden dat de commissie haar rol zo goed mogelijk kan vervullen.

 

Benoeming, tijdsinvestering en bezoldiging

De commissieleden worden door de Minister van OCW benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar en worden in beginsel maximaal eenmaal herbenoemd. Zij worden benoemd voor 0,125 fte, hetgeen in de praktijk een tijdsinvestering van zo’n 2 dagen per maand vraagt. Eenmaal per maand is er een commissievergadering, welke in beginsel te Den Haag plaatsvindt. Voor iedere vergadering worden vergaderstukken (bestaande uit onder andere de macrodoelmatigheidsadviezen van de commissie) voorbereid door het bureau. 1 tot 3 keer per jaar vindt een extra overleg plaats (zoals een gesprek van de CDHO met de Minister van OCW, een congres, etcetera). Commissieleden ontvangen een vergoeding ter hoogte van schaal 18, trede 10 van de CAO Rijk. Daarnaast ontvangen zij een reiskostenvergoeding. Uitbetaling geschiedt per kwartaal op basis van facturatie via het bureau van de CDHO.

 

Procedure

Geïnteresseerde kandidaten maken hun interesse uiterlijk op maandag 13 mei 2024 kenbaar door het opsturen van hun CV naar e.m.vanderwiel@minocw.nl. Vervolgens beoordeelt de selectiecommissie, bestaande uit de directeur Hoger onderwijs en studiefinanciering van het ministerie van OCW en de voorzitter van de CDHO, de ontvangen CV’s en worden geschikte kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats eind mei/begin juni 2024. Vervolgens adviseert de selectiecommissie over de benoembaarheid en geschiktheid van de kandidaten, waarna de Minister van OCW tot benoeming van de meest geschikte kandidaat overgaat.

 

Tot slot

Met vragen over de inhoud van de functie kunt u zich wenden tot Paul Rullmann, voorzitter CDHO, via p.rullmann@cdho.nl of via telefoonnummer 070 850 5300. Met vragen over de procedure kunt u zich wenden tot Emma van der Wiel, beleidsmedewerker directie Hoger onderwijs en studiefinanciering, via e.m.vanderwiel@minocw.nl of via telefoonnummer 06 52 36 74 75.