De CDHO hanteert vanaf 1 januari 2022 een verbeterde zienswijzeprocedure, vooruitlopend op de herziening van de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs 2018 door het ministerie van OCW. De commissie heeft vanuit verschillende instellingen het signaal ontvangen dat het ontbreken van een mogelijkheid tot wederhoor in de huidige zienswijzeprocedure als gemis wordt ervaren. De commissie onderkent het feit dat het toevoegen van een reactie van de aanvrager op een zienswijze een completer beeld van de context van een aanvraag kan opleveren. Dit bevordert bovendien de dialoog tussen de instellingen over de ontwikkeling van hun opleidingenaanbod en de transparantie van het beoordelingsproces. Om die reden gaat de commissie vanaf 1 januari 2022 ingediende zienswijzen delen met de aanvrager en krijgt de aanvrager de gelegenheid om op die zienswijzen te reageren. De commissie betrekt zowel de zienswijze als de reactie van de aanvrager hierop bij de beoordeling van de macrodoelmatigheidsaanvraag.