Skip navigatie

Veelgestelde vragen

Aanvraagprocedure

Waar vind ik de tekst van de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023?

U vindt de tekst van de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs hier of onder ‘Kennisbank’ onder ‘Regeling Macrodoelmatigheid 2023’.

Waar vind ik het aanvraagformulier?

De aanvraagformulieren treft u hier aan.

Zijn er kosten verbonden aan een aanvraag macrodoelmatigheid?

Nee, de CDHO brengt geen kosten in rekening voor het indienen van een aanvraag.

Moet mijn aanvraag in de Nederlandse taal worden ingediend?

Ja, de aanvraag moet in de Nederlandse taal worden ingediend.

Kan ik een conceptaanvraag alvast aan de CDHO voorleggen om de slagingskans in te kunnen schatten?

Nee, de CDHO beoordeelt uitsluitend definitieve aanvragen. U kunt wel contact opnemen met het bureau van de CDHO als u vragen heeft van procedurele aard of over de interpretatie van de Regeling.

Kan een aanvraag TNO bij de NVAO tegelijkertijd met een aanvraag macrodoelmatigheid bij de CDHO worden ingediend?

Ja, instellingen kunnen opleidingen door de NVAO laten accrediteren en tegelijkertijd bij de CDHO een macrodoelmatigheidsbesluit aanvragen. Daarbij blijft het risico aanwezig van een negatief doelmatigheidsadvies terwijl het NVAO-traject loopt (met bijbehorende kosten).

Kan ik de Croho/RIO-indeling van één van mijn bestaande opleidingen wijzigen?

Ja, om de RIO-indeling (voormalig Croho) van een bestaande opleiding te wijzigen, kunt u een aanvraag indienen bij de CDHO. Er is hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar gesteld op de pagina Procedures.

Inhoud aanvraag

Waar vind ik meer informatie over de criteria genoemd in artikel 6 van de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs?

Meer informatie over de criteria vindt u in de bijlage bij de Regeling.

Dienen bij het vergelijken van de nieuwe opleiding met bestaande opleidingen alle (bekostigde en onbekostigde) geaccrediteerde opleidingen te worden meegenomen?

Bij de beoordeling van de vraag of ruimte bestaat in het huidige bestel wordt ook rekening gehouden met het geaccrediteerde onderwijsaanbod in het onbekostigde segment. U dient dus ook de onbekostigde geaccrediteerde opleidingen mee te nemen in uw vergelijking.

Is de bij de macrodoelmatigheidstoets gevraagde informatie over de inhoud van de opleiding dezelfde als de informatie die wordt gevraagd onder standaard 2 bij de TNO?

De CDHO vraagt naar de inhoud van de opleiding om een goed beeld te krijgen wat het onderwerp van de opleiding is en in hoeverre deze gelijkenissen vertoont met het reeds bestaande aanbod. Het gaat hier om een indicatie van het curriculum, vakken en leerlijnen. De NVAO verzoekt in het kader van de TNO eveneens om informatie over de inhoud van de opleiding, maar dan ter beoordeling van de kwaliteit van de opleiding. Dit betreft dus gedetailleerdere informatie over de leerdoelen van de opleiding en de inrichting van het curriculum. Daarnaast dient het eerste jaar (60 studiepunten) volledig te zijn uitgewerkt.

Wat is het verschil tussen het onderbouwen van een arbeidsmarktbehoefte bij de macrodoelmatigheidstoets en het aantonen dat de leerresultaten afgestemd zijn op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied bij de TNO?

Met betrekking tot het aantonen van de arbeidsmarktbehoefte bij de doelmatigheidstoets gaat het om de vraag of sprake is van een arbeidsmarktbehoefte aan afgestudeerden van de voorgenomen opleiding. De CDHO toetst dus of voldoende vraag bestaat op de arbeidsmarkt naar deze afgestudeerden (aantal verwachte baanopeningen in relatie tot het verwachte aantal werkzoekenden). In het kader van de TNO bij de NVAO dient te worden aangetoond dat de beoogde leerresultaten van de opleiding in overeenstemming zijn met de actuele eisen die worden gesteld aan de inhoud van de opleiding door het beroepenveld en het vakgebied (onder standaard 1). Dat ziet dus op de eisen aan de inhoud van de opleiding geformuleerd vanuit het beroepenveld en het vakgebied. Dit toetst de CDHO niet.

Is een joint degree hetzelfde als een clusteraanvraag?

Nee. Een joint degree-opleiding is één opleiding die door meerdere instellingen gezamenlijk wordt aangeboden. Een clusteraanvraag is een set aanvragen voor meerdere opleidingen. Binnen een clusteraanvraag kunnen joint degree-opleidingen worden aangevraagd.

Advisering CDHO en besluitvorming OCW

Geeft de CDHO informatie over een advies terwijl de procedure nog loopt?

Nee, de CDHO verstrekt gedurende de procedure geen informatie over het advies.

De CDHO heeft mij gevraagd meer inzicht te bieden in de instroom en/of de arbeidsmarkt waar de opleiding voor opleidt. Betekent dit dat ik hier extern onderzoek naar moet laten verrichten?

U bent niet verplicht extern onderzoek te laten uitvoeren. Het gaat erom dat u de instroomverwachting voorziet van een realistische onderbouwing en/of aantoont dat voor afgestudeerden van de voorgenomen opleiding een arbeidsmarktperspectief bestaat. De handreiking geeft extra uitleg over de manier waarop de commissie een arbeidsmarktonderzoek beoordeelt.

Wat kan ik doen als de CDHO mij verzocht heeft om aanvullende informatie, maar ik deze niet binnen de gestelde termijn kan leveren?

U kunt contact opnemen met de CDHO en verzoeken de termijn te verlengen met een bepaald aantal dagen of weken. De CDHO stelt op basis van uw verzoek een nieuwe termijn vast voor het aanleveren van de informatie. De termijn waarbinnen de Minister een besluit neemt verschuift met hetzelfde aantal dagen.

Binnen welke termijn neemt de Minister een besluit?

In beginsel neemt de Minister binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag door de CDHO een besluit.

Wanneer worden het besluit van de Minister en het advies van de CDHO op de website gepubliceerd?

Het besluit met bijbehorend advies van de CDHO wordt zo snel mogelijk nadat het besluit door de Minister aan de aanvragende instelling is verzonden op de website van de CDHO gepubliceerd.

Na het besluit

Hoe lang is het positieve macrodoelmatigheidsbesluit van de Minister geldig?

Een positief macrodoelmatigheidsbesluit is op grond van artikel 6.2, negende lid, WHW voor een nieuwe opleiding tien maanden geldig. Een positief besluit voor de registratie van nieuwe vestigingsplaatsen en verplaatsingen is op grond van artikel 7.17, vierde lid, van de WHW zes maanden geldig. Indien sprake is van een nieuwe opleiding, dient u er rekening mee te houden dat de nieuwe opleiding pas in het RIO geregistreerd kan worden nadat u een positief besluit toets nieuwe opleiding van de NVAO heeft verkregen.

Als mijn aanvraag is afgewezen, kan ik deze dan opnieuw indienen of dien ik dan in bezwaar te gaan tegen het negatieve besluit?

Er zijn vier opties wanneer een aanvraag is afgewezen. De eerste optie is om een nieuwe aanvraag in te dienen. De tweede optie is het indienen van een bezwaar tegen het besluit. Dit moet binnen zes weken na het besluit. De derde optie is het onbekostigd aanbieden van de voorgenomen opleiding. De laatste optie is om de voorgenomen opleiding als track binnen een bestaande opleiding aan te bieden.

Geldt voor het hernieuwd indienen van een aanvraag een minimale termijn na een eerdere indiening?

Nee, u kunt direct nadat het macrodoelmatigheidsbesluit is genomen een nieuwe aanvraag indienen.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bekijk de pagina van de Inspectie voor het Onderwijs of die van de NVAO.