Aanvraag & Regelgeving

Waar vind ik de tekst van de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs van 20 juni 2018?

U vindt de tekst van de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs hier of onder ‘Kennisbank’ onder ‘Regeling Macrodoelmatigheid 2018’.

Waar vind ik het aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier treft u als bijlage aan bij de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs.

Waar vind ik meer informatie over de criteria genoemd in artikel 4 van de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs?

Meer informatie over de criteria vindt u in bijlage 1 van de Regeling.

Zijn er kosten verbonden aan een aanvraag macrodoelmatigheid?

Nee, de CDHO brengt geen kosten in rekening voor het indienen van een aanvraag.

Moet mijn aanvraag in de Nederlandse taal worden ingediend?

Ja, de aanvraag moet in de Nederlandse taal worden ingediend.

Als een opleiding is opgenomen in een sectorplan, is het dan nog nodig om een macrodoelmatigheidsaanvraag in te dienen?

Ja, het feit dat een opleiding in een sectorplan is opgenomen betekent niet dat de toets macrodoelmatigheid vervalt. De CDHO gebruikt sectorplannen wel als een bron bij de beoordeling van aanvragen indien dat door de aanvrager wordt aangevoerd. Meer informatie hierover vindt u in bijlage 1 van de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs.

Een uitzondering op het bovenstaande vormt de situatie als bedoeld in artikel 9 van de Regeling. Een instelling komt voor vrijstelling van de macrodoelmatigheidstoets in aanmerking indien de voorgenomen opleiding deel uitmaakt van een erkend sectorplan en de Minister van OCW bij de erkenning heeft aangegeven dat de nieuwe opleiding, de nevenvestiging of verplaatsing voor vrijstelling van de macrodoelmatigheidstoets in aanmerking komt.

Het aanvullend kader kunstenmasters van 29 oktober 2013 wordt niet genoemd in de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs van 20 juni 2018. Is dit nog steeds geldig?

Ja, het aanvullend kader kunstenmasters is ook onder de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs van 20 juni 2018 geldig.

Dienen bij het vergelijken van de nieuwe opleiding met bestaande opleidingen alle geaccrediteerde opleidingen te worden meegenomen (bekostigd en onbekostigd)?

Bij de beoordeling van de vraag of ruimte bestaat in het huidige bestel wordt ook rekening gehouden met het geaccrediteerde onderwijsaanbod in het onbekostigde segment. U dient dus ook de onbekostigde geaccrediteerde opleidingen mee te nemen in uw vergelijking.

Kan ik een conceptaanvraag alvast aan de CDHO voorleggen om de slagingskans in te kunnen schatten?

Nee, de CDHO beoordeelt uitsluitend definitieve aanvragen. U kunt wel contact opnemen met het bureau van de CDHO als u vragen heeft van procedurele aard of over de interpretatie van de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs.

Advies CDHO en besluit Minister van OCW

Geeft de CDHO informatie over een advies terwijl de procedure nog loopt?

Nee, gedurende de procedure geeft de CDHO geen informatie over het advies.

Ik wil graag twee vestigingsplaatsen opgeven voor de nieuwe opleiding, moet ik daarbij onderscheid maken tussen een hoofd- en nevenvestiging?  

Ja, bij de doelmatigheidstoets wordt altijd uitgegaan van een hoofdvestiging en een nevenvestiging, dus niet van twee ‘gelijkwaardige’ locaties. Bij de aanvraag dient te worden aangegeven welke plaats de hoofdvestiging van de opleiding wordt en welke plaats de nevenvestiging krijgt.

Ik wil graag een aanvraag doen voor twee vestigingsplaatsen, beoordeelt de CDHO per vestigingsplaats de arbeidsmarktbehoefte?

De Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs gaat primair uit van een landelijk kader; de beoordeling van de arbeidsmarktbehoefte zal dus voor beide vestigingsplaatsen hetzelfde zijn. Aanvullend kan een instelling ervoor kiezen om naast de landelijke arbeidsmarktbehoefte ook een regionale en/of internationale arbeidsmarktbehoefte te beschrijven. Die regionale arbeidsmarktbehoefte kan per vestigingsplaats verschillen. Bij de beoordeling van de aanvraag kan de commissie tot de conclusie komen dat wel ruimte in het landelijk aanbod bestaat voor de hoofdvestiging, maar niet voor de nevenvestiging. De commissie kan nooit alleen een positief oordeel uitspreken over de nevenvestiging, omdat deze de hoofdvestiging volgt en niet zelfstandig beoordeeld wordt.

De CDHO heeft mij gevraagd meer inzicht te bieden in de instroom en/of de arbeidsmarkt waar de opleiding voor opleidt. Betekent dit dat ik hier extern onderzoek naar moet laten verrichten?

U bent niet verplicht extern onderzoek te laten uitvoeren. Het gaat erom dat u de instroomverwachting voorziet van een realistische onderbouwing en/of aantoont dat voor afgestudeerden van de voorgenomen opleiding een arbeidsmarktperspectief bestaat. Hoe de arbeidsmarkt onderbouwd dient te worden vindt u in bijlage 1 behorend bij de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs.

Wat kan ik doen als de CDHO mij verzocht heeft om aanvullende informatie, maar ik deze niet binnen de gestelde termijn kan leveren?

U kunt contact opnemen met de CDHO en verzoeken de termijn te verlengen met een bepaald aantal dagen of weken. De CDHO stelt op basis van uw verzoek een nieuwe termijn vast voor het aanleveren van de informatie. De termijn waarbinnen de Minister een besluit neemt verschuift met hetzelfde aantal dagen.

Binnen welke termijn neemt de Minister een besluit?

In beginsel neemt de Minister binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag door de CDHO een besluit.

Wanneer worden het besluit van de Minister en het advies van de CDHO op de website gepubliceerd?

Het besluit met bijbehorend advies van de CDHO wordt zo snel mogelijk nadat het besluit door de Minister aan de aanvragende instelling is verzonden op de website van de CDHO gepubliceerd.

Hoe lang is het positieve besluit macrodoelmatigheid van de Minister geldig?

Een positief besluit macrodoelmatigheid is op grond van artikel 6.2, negende lid, WHW voor een nieuwe opleiding tien maanden geldig. Een positief besluit macrodoelmatigheid voor de registratie van nevenvestigingen en verplaatsingen is op grond van artikel 7.17, vierde lid, van de WHW zes maanden geldig. Indien sprake is van een nieuwe opleiding, dient u er rekening mee te houden dat de nieuwe opleiding pas in het CROHO geregistreerd kan worden nadat u een positief besluit toets nieuwe opleiding van de NVAO heeft verkregen.

Als mijn aanvraag is afgewezen, kan ik deze dan opnieuw indienen of dien ik dan in bezwaar te gaan tegen het negatieve besluit?

Er zijn vier opties wanneer een aanvraag is afgewezen. De eerste optie is om een nieuwe aanvraag in te dienen. De tweede optie is het indienen van een bezwaar tegen het besluit. Dit moet binnen zes weken na het besluit. De derde optie is het onbekostigd aanbieden van de voorgenomen opleiding. De laatste optie is om de voorgenomen opleiding als track binnen een bestaande opleiding aan te bieden.

Geldt voor het hernieuwd indienen van een aanvraag een minimale termijn na een eerdere indiening?

Nee, u kunt direct nadat het macrodoelmatigheidsbesluit is genomen een nieuwe aanvraag indienen.

Is de bij de macrodoelmatigheidstoets gevraagde informatie over de inhoud van de opleiding dezelfde als de informatie die wordt gevraagd onder standaard 2 bij de TNO?

De CDHO vraagt naar de inhoud van de opleiding om een goed beeld te krijgen wat het onderwerp van de opleiding is en in hoeverre deze gelijkenissen vertoont met het reeds bestaande aanbod. Het gaat hier om een indicatie van het curriculum, vakken en leerlijnen. De NVAO verzoekt in het kader van de TNO eveneens om informatie over de inhoud van de opleiding, maar dan ter beoordeling van de kwaliteit van de opleiding. Dit betreft dus gedetailleerdere informatie over de leerdoelen van de opleiding en de inrichting van het curriculum. Daarnaast dient het eerste jaar (60 EC) volledig te zijn uitgewerkt.

Wat is het verschil tussen het onderbouwen van een arbeidsmarktbehoefte bij de macrodoelmatigheidstoets en het aantonen dat de leerresultaten afgestemd zijn op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied bij de TNO?

Met betrekking tot het aantonen van de arbeidsmarktbehoefte bij de doelmatigheidstoets gaat het om de vraag of sprake is van een arbeidsmarktbehoefte aan afgestudeerden van de voorgenomen opleiding. De CDHO toetst dus of voldoende vraag bestaat op de arbeidsmarkt naar deze afgestudeerden (aantal verwachte baanopeningen in relatie tot het verwachte aantal werkzoekenden). In het kader van de TNO bij de NVAO dient te worden aangetoond dat de beoogde leerresultaten van de opleiding in overeenstemming zijn met de actuele eisen die worden gesteld aan de inhoud van de opleiding door het beroepenveld en het vakgebied (onder standaard 1). Dat ziet dus op de eisen aan de inhoud van de opleiding geformuleerd vanuit het beroepenveld en het vakgebied. Dit toetst de CDHO niet.

Kan een aanvraag TNO bij de NVAO tegelijkertijd met een aanvraag macrodoelmatigheid bij de CDHO worden ingediend?

Ja, instellingen kunnen opleidingen door de NVAO laten accrediteren en tegelijkertijd bij de CDHO een macrodoelmatigheidsbesluit aanvragen. Daarbij blijft het risico aanwezig van een negatief doelmatigheidsadvies terwijl het NVAO-traject loopt (met bijbehorende kosten).

De CDHO en NVAO kijken beiden naar de gekozen naam van de voorgenomen opleiding. Wat is het verschil hiertussen?

De CDHO vergelijkt de voorgestelde naam van de opleiding met de gebruikelijke namen in de sector voor vergelijkbare opleidingen. De uitkomst hiervan wordt neergelegd in het advies gericht aan de minister van OCW. De NVAO beoordeelt vervolgens bij de TNO of de naam overeenkomt met vergelijkbare opleidingen en betrekt daarbij het advies van de CDHO. De NVAO beoordeelt verder of de naam van de voorgenomen opleiding de inhoud daarvan goed dekt. De CDHO adviseert dus over de gekozen naam en de NVAO neemt de uiteindelijke beslissing.

In het geval dat de opleiding in andere taal dan het Nederlands zal worden aangeboden, beoordelen zowel de CDHO als de NVAO deze taalkeuze. Wat is het verschil tussen deze beoordelingen?

Indien de instelling bij een aanvraag voor een nieuwe opleiding ervoor kiest de opleiding in een andere taal dan het Nederlands aan te bieden, zal de CDHO beoordelen of de voorgestelde taalkeuze aansluit bij de arbeidsmarktbehoefte en haar bevindingen hierover opnemen in het advies. De NVAO beoordeelt of de instelling de keuze voor een andere voertaal dan het Nederlands heeft gemotiveerd. Daarnaast dienen docenten te beschikken over voldoende beheersing van de taal waarin zij doceren.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bekijk de pagina van de Inspectie voor het onderwijs of die van de NVAO.