Macrodoelmatigheid

Het indienen van een aanvraag:

De formulieren die nodig zijn om een aanvraag in te dienen treft u in de bijlagen van de Nieuwe Regeling Macrodoelmatigheid 2018 aan (vanaf pagina 13.)

Aanvragen dienen zowel per post als digitaal naar de CDHO verzonden te worden. Onder digitaal verstaan wij een USB-stick, cd-rom of een e-mail (info@cdho.nl). Wij verzoeken u de aanvraag per post in tweevoud aan ons toe te zenden. Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van de in de beleidsregel genoemde bijlagen. Daarnaast stuurt u de voor uw aanvraag relevante achtergrondinformatie mee. De beslistermijn bedraagt 8 weken.

Een aantal aandachtspunten:

* Als ontvangstdatum van uw aanvraag geldt de datum waarop de CDHO de aanvraag zowel digitaal als per post (in tweevoud) heeft ontvangen. Op deze datum gaat de beslistermijn in.

* De Commissie doet geen mededelingen over het advies zolang de Minister nog geen besluit heeft genomen.

* Indien de Minister positief besloten heeft ten aanzien van uw aanvraag nieuwe opleiding dient u een positief besluit Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO te verkrijgen. Zodra de trajecten bij de CDHO en de NVAO succesvol doorlopen zijn kunt u uw nieuwe opleiding in het CROHO laten registreren.

 

Het besluit van de Minister inzake de macrodoelmatigheid is 10 maanden geldig. Registratie in het CROHO moet binnen deze termijn plaatsvinden.