Macrodoelmatigheid

Het indienen van een aanvraag:

De formulieren die nodig zijn om een aanvraag in te dienen treft u in de bijlagen van de Nieuwe Regeling Macrodoelmatigheid 2018 aan (vanaf pagina 13.)

Aanvragen dienen zowel per post als digitaal naar de CDHO verzonden te worden. Onder digitaal verstaan wij een digitale gegevensdrager of een e-mail (info@cdho.nl). Wij verzoeken u de aanvraag per post in tweevoud aan ons toe te zenden. Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van de in de beleidsregel genoemde bijlagen. Daarnaast stuurt u de voor uw aanvraag relevante achtergrondinformatie mee. De beslistermijn bedraagt 8 weken.

Een aantal aandachtspunten:

* Als ontvangstdatum van uw aanvraag geldt de datum waarop de CDHO de aanvraag zowel digitaal als per post (in tweevoud) heeft ontvangen. Op deze datum gaat de beslistermijn in.

* De Commissie doet geen mededelingen over het advies zolang de Minister nog geen besluit heeft genomen.

* Indien de Minister positief besloten heeft ten aanzien van uw aanvraag nieuwe opleiding dient u een positief besluit Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO te verkrijgen. Zodra de trajecten bij de CDHO en de NVAO succesvol doorlopen zijn kunt u uw nieuwe opleiding in het CROHO laten registreren.

Het besluit van de Minister inzake de macrodoelmatigheid is 10 maanden geldig. Registratie in het CROHO moet binnen deze termijn plaatsvinden.

De volledige versie van de tijdlijn vind u hier.