Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Tilburg University
Geestelijke Verzorging
wo/Master
De Haagse Hogeschool
Next Level Engineering
hbo/Master
Avans Hogeschool
Materiaal- & Energietransitie
hbo/Master
Fontys Hogescholen
Applied IT (2021/054)
hbo/Master
Universiteit Leiden
Science for Sustainable Societies
wo/Bachelor
TU Delft
Joint Master Applied Geophysics
wo/Master
Hogeschool Rotterdam
Event & Experience Management
hbo/Associate degree
Hogeschool Utrecht
Cybersecurity
hbo/Associate degree
Radboud Universiteit
Educatie in de Bètawetenschappen (2021/022)
wo/Master
NHL Stenden Hogeschool
Participatie en Buurtontwikkeling (2021/034)
hbo/Associate degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.