Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Wageningen Universiteit
Marine Sciences (2022/005)
wo/Bachelor
Hogeschool Utrecht
Bedrijfskunde (2021/108)
hbo/Associate degree
Open Universiteit
Academische lerarenopleiding voor het primair onderwijs
wo/Bachelor
NHL Stenden Hogeschool
International Teacher Education for Secondary Schools (ITESS)
hbo/Bachelor
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Circulaire Economie
hbo/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
Commerciële Economie
hbo/Associate degree
Universiteit Twente
Humanitarian Engineering
wo/Master
Fontys Hogescholen
Sport (2021/092)
hbo/Associate degree
NHL Stenden Hogeschool
Cyber Safety and Security (2021/096)
hbo/Associate degree
NHL Stenden Hogeschool
Cyber Safety and Security (2021/095)
hbo/Associate degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.