Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Universiteit van Amsterdam
Educatieve Master Primair Onderwijs (joint degree)
wo/Master
VU Amsterdam
Educatieve Master Primair Onderwijs (joint degree)
wo/Master
NHL Stenden Hogeschool
Computer Vision & Data Science (2019/062 en 2020/052GV)
hbo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Presteren, Sport en Gezondheid
hbo/Master
NHL Stenden Hogeschool
Cybersafety (2019/063 en 2020/059GV)
hbo/Master
Saxion Hogeschool
Interior Design & Styling
hbo/Bachelor
Maastricht University
Molecular Imaging and Engineering (2019/070 en 2020/062GV)
wo/Master
Katholieke PABO
Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE)
hbo/Master
Marnix Academie
Vitaliteit en Professionaliteit
hbo/Master
Hogeschool Utrecht
Human Resource Management (2019/101)
hbo/Associate degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.